فرم درخواست استخدام
(مشخصات فردی)

نام :  
نام خانوادگی :  
نام پدر :  
شماره شناسنامه :
کد ملی :  
تاریخ تولد :
انتخاب تاریخ
 
محل تولد :
محل صدور :
وضعیت تأهل :    
وضعیت مسکن :    
آدرس :
کد پستی :
تلفن :
تلفن همراه :  
ایمیل :
وضعیت نظام وظیفه : آیا خدمت نظام وظیفه انجام داده اید؟       
تاریخ شروع خدمت :
انتخاب تاریخ
 
تاریخ پایان خدمت :
انتخاب تاریخ
 
نوع معافیت :
مدرک تحصیلی :
 
رشته تحصیلی :  
محل اخذ مدرک :  
سال اخذ مدرک :
آیا گواهینامه رانندگی دارید؟        
آیا گواهینامه موتورسیکلت دارید؟        
آیا تاکنون هیچگونه محکومیت اعم از کیفری یا سیاسی داشته اید؟        
اگر جواب مثبت است لطفا نوع و زمان آن را ذکر کنید؟
حقوق درخواستی :    ريال
عکس پرسنلی :
پسوند تصوير مورد نظر بايد jpg یا png باشد و
اندازه نبايد از 100 کيلوبايت بيشتر باشد.
رزومه :