استخدام برنامه نویس

plaquenil fa ingrassarelink web.letras.up.pt click

nix quotesnix quotes brugerhvader.website nix creme

 این سازمان در نظر دارد نسبت به جذب تعدادی برنامه نویس کامپیوتر  با حداقل شرایط ذیـل پس از طی مراحل قانونی و مصاحبه اقدام نماید.

  مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی کامپیوتر

 دارا بودن کارت پایان خدمت و یا معافیت دائم

حداکثر سن 30 سال

 تندرستی و توانائی جسمانی و روانی

  آشنا با مفاهیم شبکه و سخت افزار کامپیوتر و توانایی اجرا و نصب نرم افزار در ویندوز

 آشنا با زبانهای برنامه نویسی دلفی، C#، ASP، .NET و VB

  آشنا با بانک اطلاعاتی از جمله SQL SERVER

 تسلط به MS Office

بدیهی است موارد فوق حداقل مشخصات مورد انتظار بوده و سایر موارد در جلسات مصاحبه مد نظر قرار خواهد گرفت .

بــدین منظــور از کلیــه واجــدین شــرایط دعــوت بعمــل مــی آیــد از لینک زیر فــرم استخدام را تکمیل نمایند.

 به درخواست هایی که از هر طریق دیگر ارسال گردد، ترتیب اثر داده نخواهد شد.