استخدام خدمتگذار آقا

این سازمان در نظر دارد نسبت به جذب تعدادی نیروی خدمتگذار با حداقل شرایط ذیـل پس از طی مراحل قانونی و مصاحبه اقدام نماید.

· مدرک تحصیلی حداقل دیپلم

· جنسیت مرد

· دارا بودن کارت پایان خدمت و یا معافیت دائم

· تندرستی و توانائی جسمانی و روان

بدیهی است موارد فوق حداقل مشخصات مورد انتظار بوده و سایر موارد در جلسات مصاحبه مد نظر قرار خواهد گرفت . بــدین منظــور از کلیــه واجــدین شــرایط دعــوت بعمــل مــی آیــد از لینک زیر فــرم استخدام را تکمیل نمایند.